Pakalpojumi

Vadības konsultācijas

Process, kurā ciešā sadarbībā ar klientu notiek organizācijas problēmu atpazīšana un izpratnes gūšana, kā arī risinājumu izstrāde, lai radītu nozīmīgas pārmaiņas.

Daži no izaicinājumiem, ar kuriem saskaras uzņēmumi:

  • Neskaidra uzņēmuma stratēģija vai mērķi
  • Tirgus izmaiņas (jauni draudi vai iespējas), kas prasa izstrādāt jaunu stratēģiju vai mainīt uzņēmuma virzienu
  • Zināšanu, procesu vai vadības prasmju trūkums, kas traucē uzņēmumam sasniegt izvirzītos mērķus
  • Neatbilstoša vai neskaidra organizatoriskā struktūra
  • Problēmas noteiktās funkcionālās sfērās, piemēram, finanses, IT vai citas

Kādēļ izvēlēties konsultantu palīdzību?

  • Konsultācijas nodrošina ekspertīzi un padziļinātu analītiku uzņēmumiem, kuros nav nodarbināti speciālisti noteikto problēmu risināšanai
  • Konsultantu nolīgšana īstermiņa projektiem var izrādīties finansiāli izdevīgāka par pilna laika darbinieku algošanu
  • Konsultanti nodrošina labākās prakses piemērus un pieredzi, kas gūta citos projektos dažādās valstīs un nozarēs
  • Konsultanti sniedz objektīvu vērtējumu no malas, tādējādi nodrošinot pārbaudītu pievienoto vērtību vēlamo mērķu sasniegšanā 
KĀ tas notiek

Esošās situācijas izpēte

Potenciālie risinājumi tiek noteikti balstoties uz uzņēmuma snieguma, struktūras un procesu pārskatu

Rezultāts: detalizēts uzņēmuma snieguma pārskats

Risinājuma izstrāde

Tiek raksturotas esošās situācijas izpētē identificētās potenciālās uzlabojumu jomas, lai klients varētu labāk sasniegt tā stratēģiskos mērķus

Rezultāts: saraksts ar pārmaiņu projektiem, kurus klients var īstenot, kopā ar pārmaiņu ieviešanai nepieciešamajiem biznesa plāniem

Ieviešanas plānošana

Kopā ar klientu tiek izstrādāti visaptveroši ieviešanas plāni apstiprinātajām pārmaiņām

Rezultāts: stratēģisko iniciatīvu ceļveži ar detalizētiem laika grafikiem, nepieciešamajiem resursiem un risku vadības pasākumiem

Ieviešana

Pēc nepieciešamības, mēs varam palīdzēt arī veikt pārmaiņu Projektu vadību. Šī posma galvenais uzdevums ir pārraudzīt stratēģisko iniciatīvu ieviešanas progresu, kā arī ieviest vienotus projektu vadības principus visā organizācijā

Rezultāts: pilnībā integrētas pārmaiņas