Pētījums par multidimensionālas ģimenes terapijas iesiešanas iespējām Latvijā

Civitta veica izpēti par pierādījumos balstītas metodes “Multidimensionālās ģimenes terapija” (MDĢT) ieviešanas iespējām Latvijā, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas bērnu vai jauniešu dzīvē, kā arī viņu ģimenēs. Bērnībā piedzīvota vardarbība var būt par pamatu problemātiskas uzvedības attīstībai, kas var rezultēties likumpārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu veikšanā. Ieslodzījumu vietu pārvalde, kas ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, sadarbībā ar citām institūcijām meklē piemērotākos preventīvos pasākumus bērniem un jauniešiem. 

Mūsu mērķis bija pēc iespējas detalizētāk sniegt informāciju par MDĢT ieviešanas iespējām Latvijā, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas bērnu un jauniešu dzīvēs un pēc iespējas novērstu viņu nokļūšanu likumpārkāpēju statistikā. 2022. gadā Latvijā bija 356 864 bērni vecumā līdz 17 gadiem. Šajā gadā tika uzsākti 5276 administratīvā pārkāpuma procesi pret nepilngadīgām personām un 5143 gadījumos pieņemti lēmumi par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Nepilngadīgo veikti noziedzīgi nodarījumi tika konstatēti 570 gadījumos. 

Izpētes procesā Civitta veica detalizētu analīzi par MDĢT ieviešanu citās valstīs kā Igaunija, Zviedrija, Somija un Nīderlande. Padziļinātās intervijas un diskusijas ar Latvijas bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm sniedza informāciju par MDĢT atbilstību viņu vajadzībām. Savukārt, no intervijām un diskusijām ar valstu un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem tika secināts, ka tās atbalsta MDĢT, lai pēc iespējas efektīvāk risinātu aktuālās problēmas un neļautu tām iesakņoties sabiedrībā. 

Izpētes rezultātā ir identificēta potenciālā mērķa grupa MDĢT saņemšanai un tās vajadzības un tas, kādā veidā valsts un pašvaldību iestādes varētu tiktu iesaistītas MDĢT. Mēs izstrādājām trīs scenārijus MDĢT ieviešanai un katram no šiem scenārijiem veicām izmaksu aprēķinu. Vairāku scenāriju identificēšana, mūsuprāt, būs kā ceļa karte valsts iestādēm turpmāko lēmumu pieņemšanā par MDĢT ieviešanas scenāriju Latvijā.