Attīsti savas idejas kopā ar Inovāciju fondu

Kadri Adrat Partner

Introduction

Kopš Eiropas Inovāciju fonda dibināšanas 2020.gadā, esam snieguši klientiem pilna cikla atbalstu Inovāciju fonda finansējuma piesaistei – projekta idejas atbilstības izvērtēšanu, koncepcijas izstrādi, pieteikuma sagatavošanu un granta līguma pārrunu vadīšanu ar Eiropas Komisiju. 

No pēdējā projektu iesniegumu atlases kas beidzas martā, mūsu klientu grantu portfolio kopumā veido 500 miljoniem eiro.

Kas Inovāciju fonds
un kādi projekti tiek atbalstīti?

Inovāciju fonds ir viena no Eiropas lielākajām atbalsta programmām ar vairāk kā 30 miljardu eiro lielu budžetu līdz 2030.gadam, lai atbalstītu inovatīvu tehnoloģiju izstrādi un komercializāciju siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

Programma atbalsta zaļo tehnoloģiju izstrādi un palīdz mazināt tehnoloģiskās izstrādes finanšu riskus, tādējādi palīdzot Eiropas uzņēmumiem ieguldīt inovācijas un sniegt ieguldījumu emisiju samazināšanā.

Pieejamais finansējums ir ievērojams, pārsniedzot 100 miljonus eiro apjomīgākajiem projektiem. Atbalsts tiek sniegts projektiem energoietilpīgās industrijās, atjaunojamai enerģijai, tās uzkrāsānas un glabāšanas tehnoloģijām un CO2 uztveršanas risinājumu izstrādei. Šobrīd tiek plānots paplašināt Inovāciju fonda atbalsta industrijas, ietverot arī, piemēram, jūrniecību.

Lai saņemtu fonda atbalstu, projektiem jābūt ar augstu inovāciju un tehnoloģiskā brieduma līmeni, respektīvi, prototipām jau jābūt izgājušam testēšanas fāzi.

Projekta ietvaros sasniedzamais rezultāts ir siltumnīcefekta gāzu samazināšana ar mērķi aizvietot esošās tehnoloģijas ar vēl efektīvākām. Projekts īstenojams gan individuāli, gan partnerībā ar citām organizācijām.

Kā mans pieteikums var būt veiksmīgs?

Ņemot vērā mūsu pieredzi darbā ar Inovāciju fondu, varam padalīties ar pieredzi, kas gūta kvalitatīvu un konkurētspējīgu pieteikumu sagatavošanā. 

Pieņemot lēmumu pretendēt uz Inovāciju fonda atbalstu, jums ir skaidri jāapzinās, kādas ir tā prasības.

Inovācijas

Šī ir uz ļoti augstu inovāciju līmeni vērsta programma. Tas nozīmē, ka pēc būtības tehnoloģijai jābūt jaunai vai arī jābūt balstītai inovatīvā uzņēmējdarbības modelī. Atbalsta pretendentiem jābūt gataviem pierādīt inovāciju līmeni demonstrējot detalizētu tehnisko informāciju un tās priekšrocībās salīdzinot ar šobrīd jau esošajām visinovatīvākajām tehnoloģijām. 

Projektu pieteikumu vērtētāji ir jāpārliecina par jūsu idejas pārākumu salīdzinot ar jau esošajām tehnoloģijām.

Komerciālais potenciāls

 

Gatavojot projekta pieteikumu,  jābūt skaidram datos balstītam tehnoloģijas komerciālajam potenciālam, kā arī jāpazinās visi uzņēmējdarbības riski. Lai projekts būtu realizējams, detalizēti jāparāda plānotie ieņēmumi un kā tiks finansēta tā ieviešana, arī, ja tas nesīs zaudējumus pirmajos gados. 

Parādiet stingru uzņēmuma vadības apņēmību un, ja nepieciešams, piesaistiet privātos investorus vai citu ārējo finansējumu. Jo labāk tiks projekta pieteikumā prezentēts projekta komcerciālais potenciāls, jo augstāku novērtējumu saņemsiet.

Paskaidrojiet visu datus, uz kuriem esat balstījis biznesa ideju, iepazīstiniet ar pārdošanas plānu, kā arī izskaidrojiet pieņēmumus, kas ir pamatā naudas plūsmai un izmaksām. Projekta pieteikuma vērtētāji sagaida pierādījumos balstītas ieņēmumu prognozēs izteiktajiem pieņēmumiem, kā arī jau uzsāktu sadarbību ar klientiem, investoriem, piegādātājiem u.c. Tāpēc būs nepieciešami apliecinājumi un nodomu protokoli no projekta īstenošanā iesaistītajiem partneriem, potenciāljaiem klientiem un piegādātājiem. Projekta vērtētājiem ir jānotic jūsu biznesa idejai, pat ja viņi nav šīs nozares eksperti.

Jums ir jāzina, kas ir jūsu tirgus konkurenti, gan arī projektu pieteikumu atlasē. Salīdziniet savu risinājumu ar jau iepriekš iesniegtajiem pieteikumiem, kā arī ar tirgus risinājumiem, ar kuriem konkurēsiet. Jābūt gatavam iesniegt pierādījumus par tehnoloģijas ietekmi uz industrijas efektivitāti, izmaksu samazināšanu, lietošanas parametriem utt.

Tehnoloģiskais briedums

Projekta pieteikumā ir svarīgi demonstrēt, ka pārzināt radīto tehnoloģiju, tai ir veikta pilotēšana un apzināties riskus komercializācijas riskus. Norādiet uz visiem iespējamajiem tehnoloģiskajiem un ieviešanas riskiem, kā arī definējiet to ietekmes mazināšanas pasākumus.Kā jau minējām iepriekš, ir svarīgi sniegt pēc iespējas vairāk pierādījumu un datu.

Parādiet savu izcilo komandu! Pārliecinieties, ka komandā ir dalībnieki ar atbilstošu kompetenci un pieredzi, kā arī ir darbojušies liela mēroga projektos un spēj piesaistīt finansējumu. Domājiet par projektu kā kopumu, kur ir izsvērti visi aspekti, kā izejvielu pieejamība, tirgus situācija, ieņēmu un izdevumu plūsmas, iespējamās norises tirgū, tehnoloģiskos riskus u.c.

Tālākā attīstība

Tiek sagaidīts, ka pēc projekta īstenošanas, sekos tālākā tehnoloģiskā un komerciālā izaugsmes. To var veikt paplašinot esošo infrastruktūru, ieejot citos tirgos, kā arī daloties pieredzē un zināšanās ar citiem tirgus dalībniekiem utt. Šie izaugsmes stratēģijas apsvērumiem, tāpat kā visam projekta pieteikumā, ir jābūt skaidri izvērstiem un balstītiem padziļinātā analīzē.

Gatavojot projekta pieteikumu, pārliecinieties, ka būs pietiekami daudz laika tā sagatavošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu informāciju un analīzi. Projekta īstenošanas plānam un laika grafikam jābūt reālistiskam, ņemot vērā, laiku, lai saņemtu nepieciešamo būvniecību pamatojošu dokumentāciju, parakstītu līgumus un atrisinātu neparedzētās problēmas, kā arī iekļautu attiecīgus atskaites punktus, kas palīdz pārraudzīt procesu. Esiet gatavs prasīt rekomendācijas vēstules un nodomu protokolus no galvenajām iesaistītajām pusēm, t.sk. no pašvaldību un valsts institūcijām.

Pirms iesniegšanas pārliecinies, vai informācija visos pieteikuma dokumentos ir saskaņota un pareiza.Tā kā iesniedzamo dokumentu pakete ir gana liela, kļūdas var rasties ātri, tādejādi atstājiet pietiekami daudz laika, lai pārskatītu pieteikuma svarīgākās daļas. 

Kā Civitta var palīdzēt?

Mūsu konsultanti var palīdzēt jums projekta idejas izstrādē un pārliecināties, ka tā atbilst Inovāciju fonda prasībām. Projekta pieteikuma sagatavošanas laikā mūsu komanda palīdzēs noorganizēt nepieciešamos dokumentus, lai radītu pārliecinošu un kvalitatīvu projekta pieteikumu. Mums ir eksperti, kas var sniegt atbalstu nepieciešamo aprēķinu veikšanā atbilstoši Eiropas Komisijas metodoloģijām, piemēram, siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinus, projekta budžeta izstrādi un granta summas aprēķinus.

Mums ir pieredze visā Inovāciju fonda ciklā – sākot ar pieteikuma sagatavošanu un beidzot ar granta līguma parakstīšanu, līdz ar to esam gatavi sniegt atbalstu visos posmos līdz finansējuma saņemšanai. Vai zinājāt, ka mums ir informācija par to kā tiek vērtēti projektu pieteikumi? Ja esi ieinteresēts finansējuma iespējās, iegūt vairāk informācijas un pārbaudīt savas projekta idejas, sazinies ar mums!