VIRZĪBĀ UZ ILGTSPĒJĪBU

2023.gads ilgtspējas jomā būs izšķirošs. Pirmkārt, jaunie Eiropas Savienības (ES) noteikumi ievieš jaunu kartību, piemēram, Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD) nodrošinās saskaņotu un pārredzamu informācijas pieejamību uzņēmumu ilgtspējas pārskatos, bet ES priekšlikums par oglekļa piesaistījuma sertifikāciju noteiks ierbožojumus oglekļa kopmensācijas tirgū. Otrkārt, šis gads mudina uzņēmumus izvērtēt un ņemt vērā savu ietekmi uz vidi un klimatu, kā arī iekļaut tos uzņēmuma stratēģijā, investīciju lēmumos un ikdienas procesu vadībā.

Tādejādi, salīdzinot ar pagājušo 2022.gadu, valsts pārvaldes sektorā redzam arvien praktiskākus soļus, kas mudina uzņēmumus ne tikai domāt, bet arī rīkoties ilgtspējīgāk. Piemēram, „nenodarīt būtisku kaitējumu“ (Do No Significant Harm; DNSH) un klimatdrošināšanas (climate proofing) principu izvērtējums ir nepieciešams ES fondu finansējuma piesaistes procesos. Aug arī pašu uzņēmumu ambīcijas, ko līdztekus regulām un vadlīnijām rosina klientu un partneru jautājumi par CO2 pēdas nospieduma novērtējumu un uzņēmuma ESG stratēģiju.

Gada pirmā puse vienmēr ir labākais laiks, lai izvirzītu jaunus mērķus arī ilgtspējas jomā. Lai palīdzētu organizācijām orientēties šajā jomā, CIVITTA publicēs dažādas ilgtspējas vadlīnijas, kas pastāstīs vairāk par jauno noteikumu regulējumu, pamatojumu un saturu, kā arī sniegs padomus organizācijām ceļā uz ilgtspēju.

Elza Štrausa

CIVITTA Latvija ilgtspējas konsultante

[email protected]

 

KĀDS IR JŪSU ORGANIZĀCIJAS CO2 PĒDAS NOSPIEDUMS? 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) samazināšana kļūst arvien aktuālāka uzņēmumu dienaskārtībās, jo ikvienam uzņēmumam un iedzīvotājam ir iespēja un pienākums dot savu ieguldījumu globālo klimata mērķu sasniegšanā. Mēs CIVITTA uzskatām, ka uzņēmumiem savas ietekmes uz vidi un klimatu identificēšana un mazināšana ir to attīstības dzinējspēks, tādejādi veicinot konkurētspēju nozarē un tirgū. Kā pirmo soli šajā ceļā mēs iesakām analizēt organizācijas CO2 pēdas nospiedumu, kas sniedz detalizētu pārskatu par esošajām SEG emisijām un to avotiem, kā arī piedāvā iespējas to darbību optimizācijā.

Lasiet vairāk par CO2 pēdas nospieduma analīzi, tās priekšrocībām un CIVITTA pieeju ŠEIT.

 

KĀDA IR JŪSU GATAVĪBA ZIŅOT PAR UZŅĒMUMA ILGTSPĒJU, IEVĒROJOT CSRD PRASĪBAS?

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ar ko apstiprina Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu (CSRD) un kas attiecas uz uzņēmumu ilgtspējas ziņošanas praksi un informācijas pieejamību Eiropas Savienībā. Jaunā direktīva nosaka ilgtspējas ziņošanas prasības un to vadlīnijas lielajiem uzņēmumiem un biržā kotētiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), sākot no 2024.gada.

CIVITTA komanda palīdz ieviest skaidrību CSRD prasību ieviešanā un kā tām sagatavoties ŠEIT.

 

TURPMĀK PIESAKOTIES ES FINANSĒJUMAM, JĀŅEM VĒRĀ “NENODARĪT BŪTISKU KAITĒJUMU” (DNSH) PRINCIPS UN KLIMATDROŠINĀŠANAS NOVĒRTĒJUMS

„Nenodarīt būtisku kaitējumu“ (DNSH) un klimatdrošināšana ir jēdzieni, kas kļuvuši par nozīmīgu daļu pieteikumu procesos, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu, piedāvājot pārredzamību un veicinot investīciju plūsmas ilgtspējību. Ņemot vērā, ka augstākminētie principi kļūst par normu, CIVITTA palīdzēs jūsu organizācijai ieviest skaidrību šīs tēmas, pamatojuma un satura izzināšanā ŠEIT.

 

OGLEKĻA EMISIJU KOMPENSĀCIJAS RISKI UN IESPĒJAS

Oglekļa emisiju kompensēšana kļūst arvien populārāka, un var šķist, ka tā ir vienkāršs risinājums mūsu klimata problēmām. Tomēr ne viss ir tik vienkārši, kā šķiet. Oglekļa emisiju kompensāciju tirgus ir salīdzinoši jauns un vēl neregulēts. Lai labāk orientētos šajā tirgū, esam izstrādājuši dažas vadlīnijas. Vairāk par oglekļa emisiju kompensācijas pasākumiem lasiet ŠEIT.

 

GLOBĀLĀS ZIŅOŠANAS INICIATĪVAS JEB GRI STANDARTI

Uzņēmumi arvien biežāk tiek saukti pie atbildības par to radīto ietekmi vides un sociālā jomā, un no tiem tiek sagaidīta pilnīga pārredzamība un atklātība šo ietekmju atzīšanā un pārvaldībā. Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initative) (GRI) standarti nodrošina skaidru sistēmu ilgtspējīgas attīstības ziņošanai un ir kļuvuši par normu, jo īpaši tāpēc, ka tie ir saskaņoti ar Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) vadlīnijām. ŠEIT jūs varat iegūt plašāku ieskatu GRI standartos.

Dalīties ar rakstu