Inovāciju menedžments - būtiska prasme jūrniecības industrijas attīstībai

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākums "Inovāciju granti studentiem"

Projekta nosaukums: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006


Civitta eksperti februāra pēdējā nedēļā viesojās Latvijas Jūrniecības akadēmijā, lai klātienē tiktos ar projektā “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” iesaistīto mācībspēku un pārstāvjiem no studentu vidus. Tikšanās mērķis bija gūt atgriezenisko saiti par Inovāciju kursa sākotnēji izstrādāto struktūru, studentu vēlmēm un gatavību iesaistīties inovatīvu biznesa ideju attīstīšanā jūrniecības nozarē.

 

Inovāciju menedžmenta kurss

Studiju kurss tiks strukturēts lekcijās, praktiskās darbnīcās un patstāvīgajā darbā. Katrā darbnīcā tiks pieaicināti nozares eksperti, kas studentiem palīdzēs labāk izprast kā lekcijās un patstāvīgajā darbā apgūtās zināšanas sasaistīt ar jūrniecības nozarē esošajiem izaicinājumiem.  

 

Studiju kursa sākumā studenti tiks iepazīstināti ar jau iepriekš atlasītiem un IDEJU BANKĀ apkopotiem izaicinājumiem, kuriem nepieciešami inovatīvi risinājumi. Studentiem tiks dots uzdevums izvēlēties sev interesējošās tēmas, attiecīgi sadaloties grupās un veidojot komandas (3-5 studenti vienā komandā). Katra komanda visa kursa laikā strādās ar izvēlētajām problēmām, pielietojot lekcijās apgūtās zināšanas praksē, lai kursa noslēgumā izveidotu produkta vai pakalpojuma aprakstu, kas var kalpot tālākai biznesa idejas attīstībai projetka ietvaros izveidotajā INKUBATORĀ. Mājas darbi tiks organizēti ar uzsvaru uz studentu sagatavošanos pirms katras lekcijas, nevis pēc, lai studenti veiksmīgāk apgūtu kursa saturu.


Inovāciju menedžmenta kurss tiek plānots trīs lielos blokos:

  1. Inovāciju izpēte un iepazīšana (Exploring Innnovation)
  2. Inovāciju ieviešana (Executing Innovation)
  3. Inovāciju uzlabošana un pārdošana (Enhancing Innovation)

Katrs no kursa blokiem ir strukturēts detalizētāk aptverot zināšanas, kas ir nepieciešamas ikvienam, kas vēlas nodarboties ar problēmsituāciju risināšanu un šajā procesā radīt produktus un pakalpojumus ar reālu komercializācijas potenciālu. 


Lekcijas un darbnīcas vadīs Civitta eksperti sadarbībā ar piesaistītajiem vieslektoriem un Jūrniecības industrijas pārstāvjiem.
 

IZAICINĀJUMI | Tikšanās laikā ar Latvijas Jūrniecības akadēmijas pārstāvjiem un studentiem atklājās dziļi iesakņoti stereotipi, kas saistīti ar neticību spēt radīt jaunus risinājumus tādā augsti reglamentētā nozarē kā jūrniecība. Taču tieši daudzo ierobežojumu dēļ laika gaitā ir radusies vajadzība pēc cilvēkiem, kas uzdrīkstas un spēj izmantot vismaz daļu no lielā inovāciju potenciāla gandrīz jebkurā no jūrniecības nozares darbības virzieniem. Tieši tāds ir kursa pamatmērķis – iedvesmot studentus radīt jaunus jūrniecības risinājumus un iedot rīkus, lai viņi to varētu veiksmīgi paveikt. 

 

Citas projektā īstenotās darbības laika posmā no 26.11.2019. līdz 26.02.2020.

Šajā laika periodā ir uzsākta projekta īstenošana sadarbībā ar projekta partneriem Liepājas Jūrniecības koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un SIA “Civitta Latvia”, tostarp, publicējot plānotās aktivitātes un informējot sabiedrību par projekta uzsākšanu.

Parādīts informatīvs sižets par porjekta uzsākšanu un plānotajām aktivitātēm 2020.gada 14.janvāra raidījumā “Veiksmes Formula” RETV.

Publicēts Informatīvs raksts par projekta īstenošanas plāniem Jūrniecības nozares žurnālā “Jūrnieks” 2020.gada 1. izdevumā.

2019.gada novembrī ir izsludinātas un piešķirtas SIA “LSC” pirmās 11 stipendijas studentiem 200 EUR apmērā uz 6 mēnešiem. Šajā stipendiju konkursā varēja pieteikties Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas studenti, sākot no 2. kursa, kuri ir izgājuši jūras praksi uz SIA “LSC” pārvaldībā esošiem kuģiem.

Savukārt 2020.gada februārī uzsākta 20 stipendiju izmaksa nodibinājuma “Vītolu Fonds” stipendiātiem. Šīs stipendijas studenti saņems 5 mēnešus un arī tās ir 200 EUR apmērā.

Projekta īstenošanai ir piesaistīts privātais finansējums 273 294 EUR apmērā no 6 komersantiem SIA "Civitta Latvia", nodibinājuma "Vītolu Fonds", AS "Swedbank", SIA "LSC", Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbierība un SIA "Vividpoint".

 

Par projektu Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta finansējums: 2 987 909.50 EUR, no kuriem 75 %, jeb 2 240 932.12 EUR plānotais ERAF finansējums un 25 % jeb 746 977.38 EUR privātais finansējums

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Jūras akadēmija

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds
  • Liepājas Jūrniecības koledža
  • Rīgas Stradiņa Universitāte
  • SIA „Civitta Latvija”

Īstenošanas periods: 2019.gada 26.novembris – 2022.gada 25.novembris (36 mēneši)

 

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda darbība tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas Inovācijas granti studentiem; projekts "Inovācijas granti jūrniecības nozarē studējošiem" Nr. 1.1.1.3/18/A/006

Dalīties ar rakstu