Inovāciju kursa izstrāde jūrniecībā studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākums "Inovāciju granti studentiem"

Projekta nosaukums: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006


Civitta Latvija eksperti sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmijas mācībspēku un ekspertiem turpina aktīvu darbību projektā “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem”. Laikā no 26.02.2020. līdz 26.05.2020. īstenoja vairākas projekta attīstībai būtiskas darbības, kā arī realizēja triecienprogrammu “CrisisLab”, iesaistot studentus risināt aktuālās problēmsituācijas valstī.

 

Inovāciju kursa koncepta izstrāde

Šajā periodā tika veikta tirgus izpēte par tēmām jūrniecības nozarē, kas varētu būt aktuālas inovāciju kursā, tostarp iekļaujot pieredzes apkopojums par biznesa inkubatoriem, akcelerācijas programmām, apmācībām un citām programmām Civitta grupā, kas varētu noderēt par pamatu inovāciju kursa izstrādei. Tika veikta tirgus izpēte arī par Eiropā pieejamajām akselerācijas programmām – tās tiks piedāvātas biznesa inkubatora dalībniekiem, pabeidzot dalību biznesa inkubatorā.

Tika izveidots apkopojums par LJA jau pieejamajiem kursiem, lai novērstu iespējamu satura dublēšanos. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots inovāciju kursa koncepts un tā aprakstošās daļas izstrāde lekcijām un darbnīcām. Jāpiemin, ka lekciju daļā tiks piesaistīti lektori ar pieredzi no uzņēmējdarbības vides, savukārt darbnīcu sadaļā tiks piesaistīti eksperti un mentori no jūrniecības nozares.

Balstoties uz projektā paredzētām divām inkubācijas formām – virtuālo (Inovācijas grantu platforma) un fizisko (projektā paredzēto materiālu un komponentu iegādes prototipu izveide) tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Izsludināts iepirkums par Inovācijas grantu platformas izstrādi. Iepirkuma specifikācija paredz vairāku līmeņu inkubācijas izvēli – Problēma, Virziens, Laboratorija. Šīs pieejas ietvaros paredzēts, ka studenti varēs izvēlēties sev vēlamo detalizēto pētniecības virzienu, problēmu vai laboratoriju.
  2. Precizēti detalizētie pētniecības virzieni, kas kopumā veido projektā paredzamo Ideju banku, kas savukārt iekļaujas Inovācijas grantu platformas ietvaros. Detalizētie pētniecības virzieni apvienoti līdzīgās grupās un katrs virziens iekļauts kādā no laboratorijām. Tika izstrādāti arī specifiski mērķi un problēmu apraksti katrai studentu grupai, kā arī tika uzsākta materiālu un komponentu specifikāciju izstrāde.

Šajā pārskata periodā tika izstrādāts biznesa inkubatora koncepts. Covid-19 pandēmijas ietekmē, koncepts tika pielāgots tiešsaistes biznesa inkubatoram un klātienes biznesa inkubatoram ar pieeju laboratorijām LJA telpās. Tika veikta biznesa inkubatora laboratoriju apskate, veikta laboratoriju atjaunošanas plāna izstrāde, apzināti LJA darbinieki un nozīmēti 10 laboratoriju vadītāji, kas būs atbildīgi par iesaisti klātienes biznesa inkubatorā. Tika organizētas tikšanās starp LJA un Civitta, lai pārrunātu koncepta ideju un sinerģiju starp klātienes un tiešsaistes inkubatoru, kā arī veiktu plānošanas darbus.

Tika apzināti potenciālie mentori un eksperti, kas varētu veidot gan tiešsaistes, gan klātienes mentoru un ekspertu tīklu. Potenciālos mentorus iepazīstināja ar “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem”  programmas ideju un apkopoja mentoru un ekspertu pieredzi no dalības līdzīgās programmās, pārņemot labās prakses piemērus.

 

Triecienprogramma “CrisiLab” – studentu risinājumi aktuālajām problēmsituācijām

Projekta ietvaros tika realizēta triecienprogramma "CrisisLab", kurā apvienojās Latvijas Jūras akadēmija (LJA), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU), Liepājas Universitāte (LiepU) un Ventspils Augstskola (VeA). Programmas mērķis bija  kopējiem spēkiem cīnīties ar Covid-19 krīzes sekām un piedāvāt risinājumus pašvaldību un valsts sektora, industriju, nevalstisko organizāciju identificētām problēmsituācijām, kas radušās vai var rasties globālās pandēmijas, ārkārtas stāvokļa un pārvietošanās, pulcēšanās un sociālās distancēšanās ierobežojumu dēļ. 230 studenti no 15 augstskolām un koledžām 24.04.-08.05.2020. tiešsaistē piedalījās virtuālajā triecienprogrammā un meklēja savus risinājumus Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem.

Problēmsituācijas lielākoties saistītas ar koronavīrusa izraisītajiem ierobežojumiem un dažādu procesu un pakalpojumu nodrošināšanu attālināti, kas būs noderīgi arī pēc krīzes beigām. Piemēram, IZM bija ieinteresēta izveidot virtuālu platformu, kurā būtu pieejamas dažādu mācību priekšmetu pedagogu konsultācijas izglītojamajiem. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca vēlējās atrast veidu, kā attālināti sniegt ārstu konsultācijas pacientiem un nosūtīt viņiem speciālistu slēdzienus, ievērojot datu aizsardzības prasības, bet NBS vēlējās, lai tiktu veikta dažādu attālinātā darba platformu kiberdrošības pārbaude. Savukārt, pēc LMT aicinājuma studenti pētīja, kādas ir iespējas Latvijā ražot specifiskas krīzes pārvarēšanai nepieciešamas preces, izstrādāt platformas un digitālos rīkus preču piegādei, dīkstāvē esošā darbaspēka izmantošanai, radošo industriju pārstāvju nodarbināšanai, kā arī pievērsās LMT un LU lielo datu analīzes pielietojumu attīstībai.

Divu nedēļu laikā studentu izstrādātos risinājumus un prototipus vērtēja pārstāvji no universitātēm, kas organizē "CrisisLab", un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras. Katrai studentu grupai bija organizatoru nozīmēts mentors un piesaistīti profesionāli eksperti, kas palīdzēja studentiem sasniegt rezultātus un motivēja viņus. Triecienprogrammas laikā studentiem bija iespēja validēt savas idejas un prezentēt sava darba rezultātus organizatoru nodrošinātos vebināros. Četru labāko risinājumu autori saņēma naudas balvas - 5000 EUR katrai komandai, kopējam balvu fondam sastādot 20 000 EUR. Balva tika nodrošināta Latvijas Jūras akadēmijas ERAF līdzfinansētā projekta “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem”, projekta numurs 1.1.1.3/18/A/006, īstenošanas ietvaros.

Latvijas Jūras akadēmijas balvu par “Risinājums ar lielāko ietekmi uz sabiedrību vai tās grupām” saņēma komanda, kurā darbojas biznesa augstskola “Turība” studenti Karīna Villerte un Agate Zelča, kā arī Latvijas Universitātes studenti Dina Barena un Roberts Jankovskis. Komanda strādāja pie rapšu vaska auduma maisiņa izstrādes, risinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas identificētu problēmsituāciju. Latvijas Jūras akadēmija cer, ka videi draudzīgs iepakojums mazāk piesārņos jūras un nākotnē var tikt izmantots kuģu apgādes nodrošināšanā.

Dalīties ar rakstu