Turpinās inovāciju kursa izstrāde jūrniecībā studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākums "Inovāciju granti studentiem"

Projekta nosaukums: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006


CIVITTA Latvija eksperti sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmijas mācībspēku un ekspertiem turpina aktīvu darbību projektā “Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem”. Laikā no 26.02.2020. līdz 26.05.2020. īstenoja vairākas projekta attīstībai būtiskas darbības, kā arī realizēja triecienprogrammu “CrisisLab”, iesaistot studentus risināt aktuālās problēmsituācijas valstī.

Laika posmā no š. g. jūlija līdz decembrim veiktas vairākas projektā paredzētas aktivitātes - realizēti inovāciju lekciju un praktisko darbu kursi studentiem, uzsākta IT platformas izstrāde, pārskatīti un papildināti aktuālākie pētniecības virzieni (ideju banka), uzsākta inkubatora laboratorijām nepieciešamo darbnīcu apzināšana un sakārtošana, u.c. aktivitātes.

Gada sākumā Ideju bankā tika izvirzītas vairākas tēmas, kas saistītas ar jūrniecības un kuģošanas problēmām - CO2 izmešu samazināšana, alternatīvu degvielu pielietošana, kuģu tālvadību un to pielietošanu. Tomēr notikumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju, ieviesa savas korekcijas un aktuālo tēmu saraksts tika papildināts atbilstoši esošajai situācijai. Aktualizēta tēma par kuģa gaisa sistēmām un to dezinfekcijas iespējām, ņemot vērā vīrusa izraisītos uzliesmojumus uz pasažieru un transporta kuģiem. Tika izvirzīta ideja izveidot kuģa ventilācijas sistēmas emulatoru un gaisa dezinfektoru, izmantojot UV starojumu un ozona neitralizāciju, kuru var iemontēt gaisa sistēmā. Ņemot vērā izvirzītās idejas, LJA tika nolemts sākt veidot kuģa gaisa kondicionēšanas sistēmas emulatoru, ka arī kuģa LNG degvielas sistēmas prototipu.

Jūlija sākumā tika plānota Vasaras skola, kuras laika ieinteresētie studenti varētu satikt jūrniecības jomas profesionāļus, strādāt kopā ar starptautiskiem ekspertiem un doties mācību vizītēs uz Latvijas jūrniecības uzņēmumiem. Taču tā tika atcelta COVID-19 radīto apstākļu dēļ. Tās sākotnēji plānotos mērķus nebija iespējams sasniegt tādā formātā kā paredzēts. Lai vismaz daļēji radītu iespēju studentiem iepazīties ar inovāciju terminiem un ieinteresētu studentus, kas līdz šim nebija piedalījušies inovāciju programmās, tika organizēts attālināts inovāciju ievadkurss 5. daļās, kuru studenti varēja apgūt attālināti.

Covid-19 radīto apstākļu dēļ tik pārcelts arī pavasarī paredzētais inovāciju kurss. Š. g. septembrī, vairāk kā 60 studentu uzsāka inovācijas kursa apguvi, saņēma teorētiskas zināšanas un tika iesaistīti praktiskās nodarbībās, kas ilustrēja inovācijas būtību. Inovāciju lekciju kursu vadīja pieredzējis inovāciju procesa pārzinātājs, pasniedzējs Reinis Budriķis, kurš pārstāv projekta partneri SIA “Civitta Latvija”. Teorētiskā daļa tika apvienota ar praktiskajām nodarbībām, kuru laikā studentiem bija jāveic dažādi uzdevumi, ņemot vērā lekcijās iegūtās zināšanas. Studentiem izveidojot nelielas grupas un izvēloties jūrniecības jomai aktuālu tēmu, tika izstrādāti vairāk kā 30 inovācijas kursa noslēguma darbi. Covid-19 pandēmijas ietekme bija jūtama arī pētniecības darbos, jo bieži tika risināti jautājumi, kas saistīti ar ventilācijas sistēmām un baktēriju un vīrusu iznīcinošu iekārtu nepieciešamību uz kuģiem.

Balstoties uz pavasarī izstrādātas koncepcijas un specifikācijas, tika uzsākta IT platformas izstrāde. Tā nodrošinās studējošo savstarpējās komunikācijas iespējas, studenti varēs dalīties ar nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, izvēlēties sev vēlamo detalizēto pētniecības virzienu un laboratoriju, plānot darba laiku un atskaitīties par paveikto darbu, savukārt  industrijas vai augstskolas pārstāvji - piedāvāt savas idejas un definēt jūrniecības jomas aktuālākās problēmas. Platformas izveidei, saskaņā ar konkursa rezultātiem, tika izvēlēts SIA “CUBE”, ar kuru pašlaik notiek sadarbība platformas izstrādē. Šajā projekta realizācijas periodā, izveidots platformas modelis, apzinātas nepieciešamās funkcijas, noteikta funkcionalitāte, radīts potenciālais lietotāja un admin profils. Tuvākajā laikā plānota platformas demo versijas testēšana.

Rudenī, sadarbībā ar SIA “RED ME”, tika izstrādāta Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds mājas lapa - http://jurniecibasfonds.lv/

Inkubatora izveides nodrošināšanai, uzsākti bijušo LJA mehānisko darbnīcu telpu un laboratoriju sakārtošanas darbi un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai - materiālu un komponentu specifikāciju izstrāde.

Studentu Zinātniskā konference tika izsludināta 2020.gada 22.aprīlī, bet ārkārtas situācijas dēļ tika pārcelta uz nākamo gadu. Pašlaik jau saņemti 7 studentu pieteikumi dalībai Studentu zinātniskajā konferencē.

Projekta komanda ļoti cer, ka tuvākajā laikā pandēmijas ietekme mazināsies un visas projektā iesaistītās puses varēs atgriezties pie plānotā laika grafika un iecerēto aktivitāšu realizēšanu paredzētajā apjomā.

Dalīties ar rakstu