Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākums "Inovāciju granti studentiem"

Projekta nosaukums: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006


 

Dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu, tiek veidota Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas jūrniecības koledžas ciešāka sadarbība ar jūrniecības industriju, nodrošinot studējošo iesaisti industrijai un sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai. Nākamos trīs gadus, fonds finansēs stipendijas un  inovācijas jūrniecības attīstībai, kā arī stiprinās sadarbību ar nozaru uzņēmumiem, piesaistot privātos resursus, tādējādi stiprinot sadarbības tradīcijas jūrniecības nozarē studējošiem ar jūrniecības industriju.

 

 

Plānotās projekta aktivitātes

 

Projekta ietvaros Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds īstenos pasākumu kopumu, lai vecinātu projekta mērķa sasniegšanu un risinātu jūrniecības nozares izaicinājumus:

 

IDEJU BANKA | ir praktisko problēmu un tendenču atspoguļojums, ar ko saskaras jūrniecības nozare. Studenti strādās pie šiem inovāciju projektiem kopā ar jūrniecības nozares uzņēmumiem, veicot izpēti un nodrošinot prototipēšanas procesu. Šī pieeja nodrošinās izpētes un praktiskās pieredzes nodrošināšanu augstākās izglītības procesā ciešā sadarbībā ar nozari.

 

INOVĀCIJU KURSS | ir papildus studiju kurss, kurā studenti praktiskās nodarbībās kopā ar darbu vadītājiem un ekspertiem definēs savus pētniecības projektus un to metodoloģiju. Semināru laikā studentiem būs pieejams apmācību kuģis, lai veiktu praktiskos pētījumus un pārbaudītu savus inovācijas projektus. Lai nodrošinātu mācību un konsultāciju procesa nepārtrauktību, tiks izveidota tiešsaistes mācību platforma, kura nodrošinās pasniedzēju un ekspertu pieejamību arī studentiem esot jūrā. Studenti atskaitīsies par pētījuma rezultātiem atbilstoši iepriekš definētajam pētniecības plānam un metodoloģijai.

 

INOVĀCIJU INKUBATORS | tiks izveidots, lai veicinātu izpratni par uzņēmējdarbību un pētījumu komecializācijas iespējām. Zinātniskās konferences labākie pētnieciskie projekti tiks uzņemti inovāciju inkubatorā, piešķirot arī vienreizēju dotāciju līdz 5000 EUR. Inkubatorā daudzsološākajiem projektiem tiks nodrošināta nepieciešamā pētniecības infrastruktūra un sniegts uzņēmējdarbības un zinātniskais atbalsts, ko nodrošinās projekta ekspertu tīkls. Inkubators būs galvenais pamatelements, lai uzlabotu studentu uzņēmējdarbības prasmes un domāšanas veidu. Tas būs brīvpieejas inovāciju centrs, kas visiem būs pieejams pētījumu veikšanai.

 

VASARAS SKOLAS INKUBATORS | Papildus ikgadējai jūrniecība nozares inovāciju vasaras skolai, tiks izveidots zinātniskais inovāciju inkubators ciešā sasaistē ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu. Inkubatorā tiks uzņemti pētījumi ar augstāko komercializācijas potenciālu un tiks sniegts ne tikai zinātniskais atbalsts, bet arī uzņēmējdarbības konsultācijas. Savukārt pārējiem studentiem inkubators kalpos kā brīvpieejas pētnieciskā laboratorija.

 

ZINĀTNISKĀS KONFERENCES | Studenti piedalīsies inovāciju konkursos un zinātniskajās konferencēs, kuros labākie studenti tiks apbalvoti ar stipendijām un grantiem tālākai inovāciju pētījuma attīstīšanai. Studentu ikgadējā prakse tiks organizēta sinerģijā ar inovāciju programmu, kur studenti strādās pie sava pētījuma.

 

Studējošo atbalsta apmērs

 

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda inovāciju grantu īstenošana ļaus stipendēt 300 studentus ar 200 EUR lielām stipendijām 6 mēnešu laika periodā. Primārie kritēriji stipendiātu izvēlē būs labas sekmes (ne mazāk kā 7 vidējais vērtējums).

Grantu konkursos būs iespēja papildus piesaistīt līdz 400 EUR balvas uz 6 mēnešu periodu studentiem ar augstākajām inovētprasmēm. Inovāciju konkursu kopējais budžets ir noteikts līdz 5000 EUR uz komandu.

 

Fonda mērķi un resursi

 

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds ir sabiedriska labuma organizācija, kuras mērķis ir veicināt klasiskās un viedās jūrniecības izglītības attīstību Latvijā, atbalstot mācību iestādes un organizācijas, kas nodarbojas ar speciālistu sagatavošanu jūrniecībai un ostu saimniecībai, kā arī ar jaunatnes izaugsmi un pilnveidošanu.

Stiprinot jūrniecības nozarē studējošo studentu inovētspējas un uzņēmējdarbības spējas, fonds īstenos pasākumus, kas nodrošinātu nozares intelektuālā potenciāla stiprināšanu un sagatavots studentus klasiskās un viedās jūrniecības darba tirgus prasībām.

Projekta finansējums: 2 987 909.50 EUR, no kuriem 75 %, jeb 2 240 932.12 EUR plānotais ERAF finansējums un 25 % jeb 746 977.38 EUR privātais finansējums

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Jūras akadēmija

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds
  • Liepājas Jūrniecības koledža
  • Rīgas Stradiņa Universitāte
  • SIA „Civitta Latvija”

Īstenošanas periods: 2019.gada 26.novembris – 2022.gada 25.novembris (36 mēneši)

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda darbība tiek īstenota sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas Inovācijas granti studentiem; projekts "Inovācijas granti jūrniecības nozarē studējošiem" Nr. 1.1.1.3/18/A/006

Dalīties ar rakstu